Объекты гражданских прав виды

Розділ III 

ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

 

Глава 12 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

 

Стаття 177. Види об’єктів цивільних прав

 

1. Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

 

{Офіційне тлумачення положень статті 177 див. в Рішенні Конституційного Суду № 31-рп/2009 від 10.12.2009}

 

Стаття 178. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав

 

1. Об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи.

 

2. Види об’єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об’єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі.

 

Види об’єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об’єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.

 

Глава 13 

РЕЧІ. МАЙНО

 

Стаття 179. Поняття речі

 

1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

 

Стаття 180. Тварини

 

1. Тварини є особливим об’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.

 

2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.

 

3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом.

 

Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі

 

1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

 

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

 

2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

 

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість

 

1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

 

{Частина перша статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1878-VI від 11.02.2010}

 

2. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

 

{Частина друга статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1878-VI від 11.02.2010}

 

3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду.

 

{Частина третя статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1878-VI від 11.02.2010}

 

4. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.

 

Стаття 183. Речі подільні та неподільні

 

1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення.

 

2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

 

Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками

 

1. Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її.

 

Речі, визначені індивідуальними ознаками, є незамінними.

 

2. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою.

 

Річ, що має лише родові ознаки, є замінною.

 

Стаття 185. Речі споживні та неспоживні

 

1. Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді.

 

2. Неспоживною є річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

 

Стаття 186. Головна річ і приналежність

 

1. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю.

 

2. Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Стаття 187. Складові частини речі

 

1. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення.

 

2. При переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню.

 

Стаття 188. Складні речі

 

1. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (складна річ).

 

2. Правочин, вчинений щодо складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо інше не встановлено договором.

 

Стаття 189. Продукція, плоди та доходи

 

1. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю.

 

2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Стаття 190. Майно

 

1. Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

 

2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

 

{Статтю 190 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

 

Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс

 

1. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

 

2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю.

 

Права на земельну ділянку та інші об’єкти нерухомого майна, які входять до складу єдиного майнового комплексу підприємства, підлягають державній реєстрації в органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

 

{Частину третю статті 191 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1878-VI від 11.02.2010}

 

4. Підприємство або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

 

Стаття 192. Гроші (грошові кошти)

 

1. Законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України — гривня.

 

2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

Стаття 193. Валютні цінності

 

1. Види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними встановлюються законом.

 

Глава 14 

ЦІННІ ПАПЕРИ

 

Стаття 194. Поняття цінного паперу

 

1. Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

 

{Частина перша статті 194 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3480-IV від 23.02.2006; в редакції Закону № 5178-VI від 06.07.2012}

 

{Частину другу статті 194 виключено на підставі Закону № 5178-VI від 06.07.2012}

 

Стаття 195. Групи та види цінних паперів

 

1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

 

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;

 

{Пункт 1 частини першої статті 195 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

 

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;

 

{Пункт 2 частини першої статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3461-VI від 02.06.2011}

 

3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;

 

{Пункт 3 частини першої статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3480-IV від 23.02.2006}

 

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

 

Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів.

 

2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.

 

{Частину третю статті 195 виключено на підставі Закону № 5178-VI від 06.07.2012}

 

Стаття 196. Вимоги до цінного паперу

 

1. Обов’язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.

 

2. Документ, який не містить обов’язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.

 

Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером

 

1. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером).

 

2. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.

 

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у документарній формі, належать:

 

1) пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);

 

2) особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);

 

3) особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

 

{Стаття 197 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3480-IV від 23.02.2006; в редакції Закону № 5178-VI від 06.07.2012}

 

Стаття 198. Виконання за цінним папером

 

1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом. У разі задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов’язання однією або кількома особами з числа тих, хто зобов’язався за цінним папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов’язалися за цінним папером.

 

{Частина перша статті 198 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3480-IV від 23.02.2006, № 5042-VI від 04.07.2012}

 

2. Відмова від виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов’язання або на його недійсність не допускається.

 

Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу має право пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.

 

Глава 15 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА

 

Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності

 

1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов’язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших законів.

 

Стаття 200. Інформація

 

1. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

 

{Частина перша статті 200 в редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011}

 

2. Суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями.

 

3. Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.

 

Стаття 201. Особисті немайнові блага

 

1. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

 

2. Відповідно до Конституції України життя і здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Другие статьи и услуги адвокатов нашей компании:

Адвокат по кредитам

Адвокат по Кредитам

Кто такой юрист по кредитным долгам, чем отличается от обычного юриста и как найти профессионала, а не мошенника?

Адвокат по семейным делам

Семейные споры – практически один из самых распространенных видов дел. В нашу адвокатскую компанию очень часто клиенты обращаются за помощью именно в сфере семейного права.

Реструктуризация кредита

Как получить реструктуризацию кредита. На какую реструктуризацию вы можете рассчитывать и чем вам поможет адвокат.

Услуги Антиколлектора

Что нужно делать, если вам постоянно поступают звонки с угрозами, ваш долг растет не по дням а по часам. Чем может помочь антиколлектор.

Юрист по жилищным вопросам

Вопрос жилья является насущной темой. По этой причине услуги юриста по жилищным вопросам особо актуальны в наше время.

Юрист по недвижимости

В отличие от риэлторов, независимый юрист может объективно оценить ситуацию и сообщить вам реальные риски связанные с покупкой недвижимости.

Добавить комментарий